Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
24.03.2010 15:21 - Правилник за вътрешния ред
Автор: 158block Категория: Други   
Прочетен: 58503 Коментари: 29 Гласове:
0

Последна промяна: 29.03.2010 13:53


 

Настоящият документ е приет от Общото събрание на собствениците, проведено на 29.03.2010г.   ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА УПРАВЛЕНИЕ   За целите на този правилник изброените понятия ще имат следните значения: "Управител" /Управителен съвет,  както и всяко друго упълномощено от него с правата по договорите за стопанисване и управление и настоящия правилник, юридическо или физическо лице „Обща собственост" - онази част от сградата, която е предвидена за използване, забавление и удобства от всички обитатели „Собственици"-всички лица, притежаващи право на собственост върху обекти в описанатасграда „Обитатели" - всички наематели и други лица, ползващи на самостоятелно правно основание обект в сградата „Обект" - индивидуален номериран недвижим имот, посочен в плана на сградата, предмет на самостоятелно право на собственост, който включва и прилежащата идеална част от общата собственост Настоящият правилник се създава с цел успешното осъществяване на стопанисването и управлението на блок 158 в жк Люлин 10. Правилата съдържат определени ограничения по отношение неговото използване, които ограничения са важни за спокойното и мирно осъществяване на правата на обитателите и се възприемат с пълно разбиране от всички тях. I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Разпоредбите на настоящия правилник обвързват всички собственици на обекти в описаната сграда, всички наематели и други лица, ползващи на самостоятелно правно основание обект в сградата, наричани общо по-долу Обитатели/Собственици. При използване на обектите от сградата и на общите й части тези лица са длъжни да съобразяват разпоредбите на настоящия правилник. Чл. 2. (1) Собствениците/Обитателите се задължават да ползват обектите в сградата и общите й части с грижата на добър стопанин, като не възпрепятстват ползването на останалите обекти от техните собственици/обитатели. (2) Собствениците/Обитателите се задължават да не извършват и да не допускат извършването на действия, с които биха изложили сградата или части от нея на опасност от пожар, наводнение и др. подобни или на опасност от значителни повреди, независимо дали причинител на същите са действия на тези лица или действия на трети лица, на които Собствениците/Обитателите са осигурили достъп до сградата. (3) При използуване на обекти в сградата и на общите й части Собствениците/Обитателите са длъжни да спазват обществения ред и добрите нрави. Управителят/ Управителния съвет е длъжен да следи за спазването на обществения ред и добрите нрави. (4) Собствениците/Обитателите са длъжни своевременно да отстраняват всякакви повреди, настъпили в притежаваните/ползваните от тях помещения, без значение от причинилия ги фактор, които могат да доведат до причиняване на каквито и да било вреди на останалите Собственици/Обитатели. (5) Лицата по чл. 1 са длъжни да отстранят за своя сметка всички повреди, настъпили в притежаваните/ползваните от тях обекти, в общите части на сградата или в обект на друго лице, когато същите са причинени от техни действия или от действията на лица, наети от тях по трудово, служебно или друго правоотношение да осъществяват дейност. (6) Собственикът отговаря в пълен размер и за всякакъв вид вреди, причинени на ползван от друго лице обект от сградата или на общите й части, както и за вреди, причинени на друго от лицата по чл.1 в резултат на действията на трети лица, на които Собственикът е осигурил достъп до сградата. (7)    Всеки    Собственик/Обитател    е   длъжен   да   осигури   достъп    на   Управителя/Управителния съвет до обекта си при спешни случаи с цел проверка, поддръжка или ремонт на общата собственост и частите с общо ползване. (8) Във връзка с осигуряването на ефективността на охраната в блока, Обитателят/Собственикът се задължава да заключва след 22.00 часа предната и задната врата на блока. (9) Управителят/Управителният съвет ще осигури контрол на достъпа до асансьора, който ще бъде осъществяван с карти. Горното Управителят, ще извърши след предварително одобряване на инвестицията от Общото събрание. (10) Забранява се спирането на автомобили пред входовете наблока. Забранява се спирането на автомобили и на подхода към блок по начин, който пречи на преминаване на други автомобили. Пред входа може да се спира само с цел товарене или разтоварване на багаж, за не повече от 15 (петнадесет) минути. Собствениците или регистрирани обитатели имат право на достъп до входа за тези 15 (петнадесет) минути. Чл. 3.Лицата по чл. 1 нямат право: (1) да правят преустройства, засягащи общите части, както в обекта си, така и по общата собственост, да извършват промени/добавки към електрическите и други инсталации, без предварителното писмено съгласие на Управителя/ Управителния съвет; (2) по какъвто и да било начин да изменят и загрозяват външния вид на сградата, включително чрез монтиране на климатици или сателитни чинии, или чрез топлоизолация в различен цвят от този на блока.; (3) да извеждат отглежданите от тях домашни любимци извън обекта си във вид, опасен за околните (Обитателят/Собственикът се задължава да почиства всички отпадъци от своите домашни любимци, Управителят не отговаря за почистването им в общите части на блока. (4) да поставят знаци или билбордове на общата собственост, включително и входа към своя обект (5) да използват фойерверки и да съхраняват опасни и лесно запалими материали в апартамента си/сградата. (6) да съхраняват предмети и материали(велосипеди, мебели и др.) в коридорите на входовете, като затварят пътищата за евакуация при пожар и други бедствия. (7) да   складират   лични вещи и материали на местата за паркиране на превозни средства. (8) да изхвърлят отпадъци извън определените за целта места. Чл. 4.(1) Собственикът/Обитателят, извършил преустройство или ремонт на обект в сградата или на общи части от нея в нарушение, е длъжен да отстрани направеното преустройство или изменения за своя сметка. (2) В този случай Собственикът/Обитателят е длъжен да отстрани за своя сметка всички повреди или други неблагоприятни последици от извършването на преустройството или ремонта, които касаят останалите обекти или общите части на сградата, както и да поеме изцяло повишените разходи по почистване и поддръжка на сградата, породени от преустройството или ремонта. Чл. 5. Всеки Собственик/Обитател може да използува общите части от сградата според тяхното предназначение, стига да не пречи с това на другите Собственици/Обитатели да ги използуват или да не накърнява правото им на използуване на техните отделни обекти. Той е длъжен да осигурява достъп в своите помещения за извършване на необходимите проучвателни, проектни, измервателни или строително-монтажни работи, свързани с подобрения, ремонти или изменения на общи части или на чужди помещения в предвидените от закон случаи. Чл. 6. С подписването на настоящия Правилник за вътрешния ред, всички Собственици декларират съгласието си в блока да се извършва отдаване под наем на отделни самостоятелни обекти.Управителният съвет/Управителят извършва контрол по установения ред.       III. ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ Чл. 7. Органите за управление на етажната собственост са: 1.  Общо събрание. 2. Управителен съвет. 3. Етажни пълномощници.   Чл. 8. (1) Общото събрание включва всички собственици на апартаменти в бл. 158, свиква се най-малко веднъж на година и взема решения по следните въпроси: 1. Избира управителен съвет и управител за срок от 2 години. 2. Утвърждава състава на етажните пълномощници. 3. Определя размера на месечните парични вноски за покриване на общите разходи за управлението и поддържането на общите части на сградата, както и за други общи разходи. 4. Определя начина на съхраняване на набраните парични средства. 5. Приема годишен бюджет за приходите и разходите за управлението и поддържането на местата за общо ползване и за общи нужди. 6. Утвърждава разходите за аварийни ремонти на общите части,.приети от управителния съвет. 7. С мнозинство не по малко 75 на сто от представените идеални части от общите части на етажната собственост – за изваждане на собственик, по реда на чл. 45 от закона за собствеността, собственика, за когото се отнася решението не участва в гласуването. 8. С мнозинство не по малко от 67 на сто от представените идеални части от общите части на етажната собственост – за обновяване и извършване на основен ремонт; 9. За всички останали случаи се приема с мнозинство от не по малко от 50 на сто (2) В общото събрание собствениците имат право на глас, съответстващ на иделаните части от общите части на сградата. (3) Общото събрание може да взема решения, ако на заседанието му присъстват повече 67 на сто от идеалните части от общите части на сградата при спазване на изискванията за кворум по чл. 15 ал. 1 от ЗУЕС. (4)  Ако при първото свикване не се яви необходимия брои лица, събранието се отлага за един час по-късно при същия дневен ред и се счита законно, колкото и лица да се явят. Чл. 9. (1) Управителният съвет се състои от 3 души, един от които е управител, и изпълнява следните функции: 1.  Организира оперативното изпълнение на решенията на общото събрание на собствениците на етажната собственост и следи да се спазват от обитателите решенията на общото събрание и разпоредбите на този правилник. 2. Разработва ежегодно проект на бюджет за приходите и разходите и го предлага за утвърждаване от общото събрание. Следи за изпълнение на приходите и за правилното им разходване. 3.  Провежда при необходимост разширено заседание с участието на етажните пълномощници за обсъждане ивземане на решения , за които е упълномощен от общото събрание. 4.  Организира извършването на планови и аварийни ремонти, почистването на блока и околоблоковото пространство. (2)    Никой от собствениците не може да откаже да изпълнява длъжността управител или член на управителния съвет, освен по болест, дълготрайно отсъствие или ако непосредствено преди това е бил в управлението най-малко две години. (3)     Управителният съвет е длъжен да даде отчет за управлението си пред общото събрание, свикано за избор на нов управител и управителен съвет.. (4) По решение на Общото събрание, на членовете на Управителния съвет/Управителя се заплаща възнаграждение Чл. 10. Етажните пълномощници са 13 души - по един представител от етаж, и изпълняват следните функции: 1.  Проучват мненията и предложенията на обитателите на етажната собственост от съответния етаж и ги предлагат за обсъждане на управителния съвет. 2.  Съдействат за навременното събиране на определените от общото събрание месечни парични вноски. 3.  Съдействат на управителния съвет за решаване на възникнали проблеми относно спазване на реда и чистотата в блока, както и за поддържане и ползване на общите части. IV. ПРАВИЛА ЗА РЕДА И ЧИСТОТАТА В СГРАДАТА Чл. 11. Не се разрешава свиренето, пеенето, вдигането на шум от 14 до 16 часа и от 22 часа до 7 часа в сградата на блок 158.   Чл. 12. Обитателите са длъжни да пазят и поддържат чистота в местата за общо ползване, както и в терените около сградата. Не се разрешава изхвърлянето на отпадъци, цигари, вода през балконите и прозорците.   Чл. 13. Всеки собственик или обитател задължително участва в опазването, поддръжката и ремонтирането на сградата и прилежащите й системи.   Чл. 14. Не се разрешава изхвърлянето на отпадъци и други материали в канализацията, които могат да предизвикат запушване на цялата система.   Чл. 15. Заемането на общите части на етажната собственост (фоайета, стълбище, стълбищни площадки, общи избени помещения) с мебели, уреди, строителни материали, отпадъци от ремонти и др., които не са за общо ползване от собствениците се допуска за не повече от 1 месец и то само след единодушно съгласие на собствениците на етажната собственост.   Чл. 16. Чистотата на етажните фоайета, стълбищата и стълбищните площадки се поддържа от живущите в блока, както следва: 1.  От 2-ри до 13-ми етаж - метат се и се измиват един път седмично от живущите на съответния етаж по обявен график; 2.  Асансьорите, фоайето на 1-ви етаж и стълбището от него до входа на блока се метат и измиват един път седмично от чистач, нает от управителния съвет . V. БЮДЖЕТ НА БЛОКА Чл. 17. (1)Блокът има свой бюджет, който съдържа приходна и разходна част и се контролира от Управителния съвет/Управителя и Контролния съвет/ Контрольорът. (2) Приходната част се формира от месечната такса за поддръжка на общите части, вноските за фондовете за „Основени ремонти”, както и от извънредните неотложни суми събирани за внезапно възникнали ремонтни дейности на общите части,  заплащани от Собствениците за стопанисване и управление на имота, от сумите, получени вследствие отдаване под наем на общите части на сградата, както и от дарения и други доброволни постъпления от ползвателите и от трети лица. (3) Разходната част включва разходите за поддръжка на общите части на сградата, разходите за текущи, основни и извънредни ремонти, както и възнагражденията за Управителния съвет/Управителя и касиера. Чл. 18. (1) Всички Собственици на обекти в сградата участват във формирането на бюджета чрез годишни и месечни такси, както и вноски във фонд за основни ремонти. Чл. 19. (1) Общите разходи за осветление, вода, отопление и поддържане на места за общо ползване, т.е. текущите разходи се разпределят според броя на обитателите без децата до шест години. Размерът на месечните вноски за покриване на тези разходи се определя от общото събрание. Собствениците на кучета заплащат за всяко куче месечна вноска в размер на месечната вноска за останалите обитатели.  (2) Разходите за непредвидените в бюджета аварийни и основни ремонти на общите части се разпределят според дяловото разпределение на общите части между собствениците. Размерът на годишните вноски за покриване на тези разходи се определя от управителния съвет. (3) Размерът на месечните вноски за покриване на разходите за поддръжка се определя от Общото събрание на бл. 158   Чл. 20. Всички Собственици на обекти в сградата заплащат дължимите по настоящия правилник суми в сроковете решени от Управителния съвет или взети с решение на Общото събрание на етажната собственост Чл. 21. (1) Общите разходи се разпределят между всички Собственици на обекти в сградата, независимо дали същите реално ползват тези обекти. (2) В случай на отдаване под наем на обект в сградата или преотстъпване ползването му на трети лица, всички общи и други разноски по настоящия правилник се дължат от Собствениците на обектите, като имуществените им отношения с наемателя са въпрос на договаряне между тях. При отдаване под наем на обект Собственикът е длъжен да осигури спазването разпоредбите на настоящия правилник от страна на наемателя, като му представи правилника срещу подпис преди сключване на наемния договор. (3) При неспазване задълженията си по ал. (2) Собственикът отговаря за вредите, причинени на блока от трети лица.     VI. НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ Чл.22. Всички живущи в блока са задължени да внасят определените от общото събрание месечни парични вноски до 15-то число на текущия месец. При закъснение , повече от 1 месец върху дължимата сума се начислява лихва в размер на 10% на месец.   Чл.23. Нарушенията на този правилник от обитателите на блок 158 (собственици, наематели или обитатели) се санкционират с парична глоба в полза на етажната собственост в размер, определен на съвместно заседание на управителния съвет и на етажните пълномощници.   Чл. 24. Ако някое от задължените лица не внесе в срок определените от общото събрание суми за поддържане на общите части, управителят задължително отправя писмено искане до районния съд за издаване на изпълнителен лист за принудително събиране на тези суми по реда , предвиден в Правилника за управлението, реда и надзора в етажната собственост, при спазване разпоредбите на ГПК. Настоящият правилник става задължителен за лицата по чл.1 от момента на подписването му от тях или от момента на подписването на договора, въз основа на който те ползват обособен обект в сградата, ако в този договор такава клауза е включена. В последния случай лицата също са длъжни да подпишат настоящия правилник. С подписването на настоящия правилник всички собственици/обитатели, наематели или ползватели на обекти в сградата декларират, че са запознати с разпоредбите му и безусловно ги приемат.   ДАТА:                                                                                              ПОДПИС:    Гласувай:
0
01. анонимен - рекламно пано на фасадата
21.04.2010 13:40
(4) да поставят знаци или билбордове на общата собственост, включително и входа към своя обект

Знаете ли каква е тази нелепа винилна реклама на фасадата ? С чие разрешение е сложена и изобщо кой обект рекламира ?
цитирай
2. анонимен - жена с психични отклонения
21.04.2010 13:48
(3) При използуване на обекти в сградата и на общите й части Собствениците/Обитателите са длъжни да спазват обществения ред и добрите нрави. Управителят/ Управителния съвет е длъжен да следи за спазването на обществения ред и добрите нрави.

Имате ли информация, дали има жената с "психични отклонения" в нашия блок? Около 1.60 м, кестенява коса, късо подстригана на черта с бретон.
цитирай
3. анонимен - внимание, може да се въртят измамници
21.04.2010 13:57
(3) При използуване на обекти в сградата и на общите й части Собствениците/Обитателите са длъжни да спазват обществения ред и добрите нрави. Управителят/ Управителния съвет е длъжен да следи за спазването на обществения ред и добрите нрави.

20.04.2010 / Знаете ли дали има нови наематели на 13 етаж - младо семейство? Жената я засякох в асансьора и ми се предтави, като наемател от скоро. В рамките на 1 час пак я срещнах и ми поиска пари. Внимание, може да обикалят измамници!
цитирай
4. анонимен - ремонтни дейности
21.04.2010 14:14
Чл. 11. Не се разрешава свиренето, пеенето, вдигането на шум от 14 до 16 часа и от 22 часа до 7 часа в сградата на блок 158.

В тази точка се включва и шум от ремонтни дейности нали? Мисля,че трябва да се конкретизира. Специално за ремонтните дейности, предлагам те да се преустановят в 20:00 ч. В този блок не живеят само възрастни, а и бебта и малки деца. Съгласете, се че шум от ремонт до 22.00 ч. е по-смущавашт от купон с висока музика.
цитирай
5. анонимен - Чл. 7. Органите за управление на етажната собственост са:
21.04.2010 15:14
Чл. 7. Органите за управление на етажната собственост са:

С цел повече яснота, моля да се публикува списък, в който са посочени членовете на Управителният съвет и кои са Етажни пълномощници.
цитирай
6. анонимен - монтиране на климатици или сателитни чинии!!!!!!!!!
21.04.2010 15:24
(2) по какъвто и да било начин да изменят и загрозяват външния вид на сградата, включително чрез монтиране на климатици или сателитни чинии, или чрез топлоизолация в различен цвят от този на блока.;

Няма класификатор, в който климатиците и сателитните чинии да са определени, като ЗАГРОЗЯВАЩИ. Тяхното предназначение за всички е известно. Какво се случва с климатиците и сателите, които вече са монтирани. ?!! Моля не бъдете чак толкова крайни, нека Правилника да не бъде толкова фантасмагоричен. Ето как "топлоизолация в различен цвят от този на блока" звучи доста по-премерено и адекватно!
цитирай
7. анонимен - Днес 26.04, кой идиот в 15.30 кърти с бор машиана или подобно?????????????
26.04.2010 15:51
анонимен написа:
Чл. 11. Не се разрешава свиренето, пеенето, вдигането на шум от 14 до 16 часа и от 22 часа до 7 часа в сградата на блок 158.

В тази точка се включва и шум от ремонтни дейности нали? Мисля,че трябва да се конкретизира. Специално за ремонтните дейности, предлагам те да се преустановят в 20:00 ч. В този блок не живеят само възрастни, а и бебета и малки деца. Съгласете, се че шум от ремонт до 22.00 ч. е по-смущавашт от купон с висока музика.

цитирай
8. анонимен - Днес 26.04, кой идиот в 15.30 кърти с бор машиана или подобно?????????????
26.04.2010 16:00
само за протокола, да отбележа, че въпросът е зададен от милата съседка на 11 етаж с детето на една годинка! На която вече й писва по цял ден да се ядосва със съседи идиоти! Слава на Бога, че днес има асансьор, за да излезе да се раходи с количката, и да се моли да има и когато се прибира. А до тогава дано тия да си чукат наволя, за да може поне вечерта да са тихи.
цитирай
9. 158block - Недобросъвестни съседи
28.04.2010 14:10
По отношение на недобросъвестното вдигане на шум, можете да съставите протокол от двама и трима свидетели и да го предадете на Управителя, след което Управителният съвет трябва да вземе решение за санкция на съответния съсед.
Това е процедурата, когато не се спазва правилника за вътрешния ред.
цитирай
10. 158block - Рекламно пано
28.04.2010 14:13
анонимен написа:
(4) да поставят знаци или билбордове на общата собственост, включително и входа към своя обект

Знаете ли каква е тази нелепа винилна реклама на фасадата ? С чие разрешение е сложена и изобщо кой обект рекламира ?


Обектът, който се рекламира е фризьорския салон и те имат сключен договор за наем на общтото помещение на етажната собственост, съответно имат и право да поставят рекламна табела за дейността си.

За естетиката на рекламното пано, не мога да коментирам

цитирай
11. 158block - Жена с психични отклонения
28.04.2010 14:15
анонимен написа:
(3) При използуване на обекти в сградата и на общите й части Собствениците/Обитателите са длъжни да спазват обществения ред и добрите нрави. Управителят/ Управителния съвет е длъжен да следи за спазването на обществения ред и добрите нрави.

Имате ли информация, дали има жената с "психични отклонения" в нашия блок? Около 1.60 м, кестенява коса, късо подстригана на черта с бретон.


Тази жена и ние сме я засичали в асансьора и на няколко пъти аз лично я гоня от блока, но за съжаление без контрол на достъпа до общите части на етажната собственост е невъзможно да ограничим подобни срещи и преминаващи хора.
цитирай
12. 158block - (3) При използуване на обекти в с...
28.04.2010 14:17
анонимен написа:
(3) При използуване на обекти в сградата и на общите й части Собствениците/Обитателите са длъжни да спазват обществения ред и добрите нрави. Управителят/ Управителния съвет е длъжен да следи за спазването на обществения ред и добрите нрави.

20.04.2010 / Знаете ли дали има нови наематели на 13 етаж - младо семейство? Жената я засякох в асансьора и ми се предтави, като наемател от скоро. В рамките на 1 час пак я срещнах и ми поиска пари. Внимание, може да обикалят измамници!


Няма нови наематели на 13 етаж, определено обикаля за нещо друго и може би наистина е измамница.
Отново се потвърждава нуждата от затваряне на вратите и съответно достъпа на външни лица.
цитирай
13. анонимен - Боби
20.01.2011 10:37
Моля дайте съвет. От Варна съм и живея в блок на 13 етаж. Комшиите на 15 етаж имат монтиран климатик над моите прозорци. Преди 2 год.бяха помолени да си отстранят теча, защото климатикът капеше, но за съжаление полза нямаше, сега вече климатикът тече, мокри прозорците на моето жилище, мокри и фасадната част на блока, която също започна да се поврежда, не стига това а и когато температурите са минусови се образува обледяване на прозореца и ако ледът падне долу от такава всочина следва нов проблем. А собствениците на климатика нехаят за проблема който създават. Домоуправителя на блока е известен за проблема, но той също е безсилен.
цитирай
14. анонимен - одежда из польши интернет магазин
17.10.2012 08:22
Как дела?Оформить заказ выгодный для Вас! Тогда читайте новость - <a href=http://www.exfilm.net/index.php?subaction=userinfo&user=Imperostors>джинсы галифе женские </a> интернет магазин мужской одежды <a href=http://news-travel.ru/user/esconnasquaks/>нарядные платья больших размеров </a> интернет магазин исламской одежды <a href=http://ehh.ru/user/ApepaysippedO/>интернет магазин одежда для пожилых </a> пальто демисезонное ... Хороших Вам покупок!
.:::.
<a href=http://lowest-kamagra-prices.blog.hr/>Kamagra Oral Jelly suppliers online sildenafil </a> - Generic kamagra helps to treat ED : Kamagra 100mg usa silagra : <a href=http://kamagra-oral.blog.hr/>purchase Kamagra next day delivery </a> - tablets Kamagra Jelly
цитирай
15. анонимен - платья кировоград
17.10.2012 17:26
Здраствуйте!У меня есть новость магазину он-лайн Тогда читайте новость - <a href=http://www.libertycity.ru/user/AffofsKeype/>черная пятница распродажи </a> женские полусапожки <a href=http://gamers-cheats.ru/user/meceRadahom/>купить платье италия </a> купить чехлы майки <a href=http://dasapolstulu.narod2.ru/>одежда для грудничков интернет магазин </a> джинсы мужские галифе ... Всем пока рад был сообщить...
.:::.
<a href=http://kamagra-now.blog.hr/>Kamagra Oral Jelly review america </a> - Kamagra Oral Jelly usa ajanta pharma : 100mg usa Kamagra Oral Jelly : <a href=http://kamagra-paypal-online.blog.hr/>Super Kamagra discount </a> - Canada Kamagra supplier
цитирай
16. анонимен - fashion jewelry бижутерия
18.10.2012 04:07
Доброго времени суток!У меня есть хорошая новость Тогда читайте новость - <a href=http://biophysics.kiev.ua/user/PeergeVen/>интернет магазин одежды тольятти </a> шорты 2012 женские <a href=http://playing-time.com/user/Aroubbere/>магазин модной одежды для женщин </a> adidas обувь купить <a href=http://oksapostules.narod2.ru/>платья из бумаги </a> интернет магазин стильной одежды ... Всем пока рад был сообщить...
.:::.
<a href=http://kamagra-express-shipping.blog.hr/>online pharmacy Cheap Kamagra cash delivery </a> - Kamagra suppliers Online UK only : online Kamagra without a prescription : <a href=http://online-kamagra.blog.hr/>Kamagra c.o.d pharmacy </a> - Kamagra Online France
цитирай
17. анонимен - платье с рюшами
19.10.2012 05:14
Привет Всем!Оформить заказ выгодный для Вас! Тогда читайте новость - <a href=http://youadler.ru/user/HoofoldiftDiz/>купальник купить распродажа </a> мужские джинсы галифе <a href=http://mlmmagistr.com/user/usesdiemn/>одежда по каталогам </a> рейтинг интернет магазинов одежды <a href=http://dejavu.ua/>распродажа s </a> бюстгальтер ... Хороших Вам покупок!
.:::.
<a href=http://cheap-kamagra-online.blog.hr/>Cheap Kamagra home page </a> - beli Kamagra malaysia : Kamagra Oral Jelly order ajanta pharma : <a href=http://kamagra-fedex.blog.hr/>Kamagra Cheap </a> - Cheap Kamagra in us
цитирай
18. анонимен - интернет магазин одежды донецк распродажа
19.10.2012 14:15
Доброго времени суток!Хотите заказать одежду на выгодных условиях? Тогда читайте новость - <a href=http://www.mqv.de/mqvbb/member.php?action=profile&uid=81739>formalab одежда </a> стильная одежда <a href=http://videochat.by/index.php?subaction=userinfo&user=Boogsbowseect>купить дешевый мужской костюм </a> интернет магазин китайской одежды оптом <a href=http://www.lamoda.kiev.ua/>вязание свитера женские </a> балетки купить ... Хороших Вам покупок!
.:::.
<a href=http://kamagra-oral.blog.hr/>Kamagra Oral Jelly order sildenafil citrate </a> - Kamagra Oral Jelly 100mg Cheap : Kamagra Oral Jelly : <a href=http://100mg-kamagra.blog.hr/>Kamagra 100mg california </a> - Buy Kamagra Viagra India
цитирай
19. анонимен - черно белое платье купить
19.10.2012 23:24
Доброго времени суток!Хотите купить одежду не выходя из дому? Тогда читайте новость - <a href=http://www.korma-opt.ru/user/meemaKawIsofs/>платье закрытое </a> сарафан <a href=http://ktkservice.kz/user/greadyNerty/>обувь рикер купить интернет магазин </a> мужские дубленки распродажа <a href=http://www.lamoda.kiev.ua/>ночные сорочки </a> магазин мужского белья ... Всем пока рад был сообщить...
.:::.
<a href=http://kamagra-prices.blog.hr/>find Cheap Kamagra Fedex delivery only </a> - how to get Kamagra Buy c.o.d. : Oral Jelly canada online Kamagra : <a href=http://cialis-tadalafil.webstarts.com/>Kamagra energy gell </a> - Kamagra Oral Jelly 100mg canada ajanta pharma Kamagra by post Kamagra Oral Jelly review UK ajanta pharma
цитирай
20. анонимен - платье с баской купить
20.10.2012 17:07
Привет Всем!Хотите заказать одежду на выгодных условиях? Тогда читайте новость - <a href=http://r-csc.ru/user/treliorororse/>купить дизайнерские футболки </a> купить одежду в интернет магазине <a href=http://sad-nezabudka.ru/index.php?subaction=userinfo&user=adeddyeffinge>платье 56 </a> платье на свадьбу подруги <a href=http://www.lamoda.kiev.ua/>свитер шерстяной купить </a> river island одежда ... Всем пока рад был сообщить...
.:::.
<a href=http://buy-kamagra.blog.hr/>Cheap Kamagra cash orders </a> - Kamagra Oral Jelly usa Generic levitra : Kamagra Oral Jelly bargain : <a href=http://kamagra-online.blog.hr/>Cheap Kamagra easy </a> - About Kamagra 100mg tablets
цитирай
21. анонимен - платья распродажа в магазинах
21.10.2012 01:56
Уважаемые господа!У меня есть хорошая новость Тогда читайте новость - <a href=http://voroniny.org/user/Stoomsfoesy/>готовый интернет магазин одежды </a> сумки женские недорого <a href=http://omapostulez.narod2.ru/>купить джинсы со скидкой </a> одежда по интернету <a href=http://www.airi.kz/user/Boryfottbut/>платье для начинающих </a> сумки интернет магазин распродажа ... Всем пока рад был сообщить...
.:::.
<a href=http://get-kamagra.blog.hr/>Kamagra newcastle </a> - Cheap Generic overnight Kamagra Canada delivery overnight : Super Kamagra Jelly Buy : <a href=http://buy-kamagra.blog.hr/>Oral Jelly australia Kamagra tablets </a> - Kamagra India blister
цитирай
22. анонимен - купить рубашку большого размера
22.10.2012 05:57
Привет!Хотите купить одежду не выходя из дому? Тогда читайте новость - <a href=http://zapchasti-rybinsk.ru/user/frimbFaurfvab/>интернет магазин одежды вологда </a> сон белые платья <a href=http://pt.clover.fm/user/Soupevynourne/>распродажа сумок </a> девушки в платьях порно <a href=http://www.prikoly24.ru/user/Glonnatly/>летние платья сарафаны 2012 </a> интернет магазин детской одежды англия ... Успехов Вам!
-====-
<a href=http://100mg-kamagra.blog.hr/>Kamagra Scotland mail order </a> - Kamagra Oral Jelly Europe ajanta pharma :.lowest price for Kamagra Online overnight delivery .:<a href=http://kamagra-uk.blog.hr/>Kamagra tablets supplier UK </a> - online shop Kamagra Cheap without prescription
цитирай
23. анонимен - Отопление и Водоснабжение, квартир, дач, коттеджей и загородных домов!
26.10.2012 20:12
Отопление и Водоснабжение, квартир, дач, коттеджей и загородных домов!

[url=http://www.otoplenie-kvartir.ru/montazh-kotla-otoplenija.html]Монтаж котла отопления[/url]
[url=http://www.otoplenie-kvartir.ru/cena-otoplenie-lomonosovskii1.html]Цена отопление ломоносовский[/url]
[url=http://www.otoplenie-kvartir.ru/gazovy1i1-kotel.html]газовый котел[/url]
[url=http://www.otoplenie-kvartir.ru/teply1i1-pol.html]теплый пол[/url]
[url=http://www.otoplenie-kvartir.ru/radiatory1-otoplenija.html]радиаторы отопления[/url]
[url=http://www.otoplenie-kvartir.ru/vodosnabzhenie.html]водоснабжение[/url]
[url=http://www.otoplenie-kvartir.ru/sistemy1-otoplenija.html]системы отопления[/url]
цитирай
24. анонимен - reverse phone lookup
28.10.2012 15:24
pbyayggipldj, reverse cell phone lookup phone cell <a href="http://101reversephonelookup.com/">reverse phone</a>, kzipdzhknkmm [url=http://101reversephonelookup.com/]reverse phone[/url], opjcaxg
цитирай
25. анонимен - распродажа обуви фото
31.10.2012 23:09
Привет!Оформить заказ выгодный для Вас! Тогда читайте новость - <a href=http://ekimar.donntu.edu.ua/user/Jerjuilulge/>z95 интернет магазин одежды отзывы </a> вязаная кофта <a href=http://www.lamoda.kiev.ua/#магазин-мужского-белья»>магазин мужского белья</a> интернет магазин недорогой стильной одежды <a href=http://deluxefilm.ru/user/milsemups/>интернет каталоги женской одежды </a> ботинки женские ... Всем пока рад был сообщить...
.:::.
Discount for Christmas <a href=http://kamagra-paypal-online.blog.hr/>kamagra pills effects </a> - Kamagra 100mg usa silagra : Kamagra Oral Jelly suppliers usa stockholm hotell : Discount for re 5 7 % <a href=http://discounted-kamagra.blog.hr/>Kamagra shop tabs </a> - Kamagra drug company
цитирай
26. анонимен - Test, just a tes tamodeNeatte
03.11.2012 23:13
[url=http://www.sarvajal.com]viagra[/url]
цитирай
27. анонимен - купить рюкзак в днепропетровске
04.11.2012 10:23
Уважаемые господа!Хотите купить одежду не выходя из дому? Тогда читайте новость - <a href=http://www.vnarchive.com/user/Soothtestpype/>купить брюки летние </a> красивые платья фото <a href=http://www.lamoda.kiev.ua/#красное-платье-2012»>красное платье 2012</a> короткие платья на выпускной <a href=http://hand.ge/user/LureGoomeolla/>бусинка бижутерия </a> женские сумки интернет магазин ... Всем пока рад был сообщить...
.:::.
Discount for Christmas <a href=http://discounted-kamagra.blog.hr/>Kamagra Oral Jelly without over the counter </a> - Kamagra with an online prescription : Kamagra Oral Jelly without otc : Discount for re 5 7 % <a href=http://info-kamagra.com/>how to get Kamagra with mastercard </a> - kamagra apcalis
цитирай
28. анонимен - ostin каталог одежды
04.11.2012 16:45
Доброго времени суток!Хотите заказать одежду на выгодных условиях? Тогда читайте новость - <a href=http://vtorjenie.com/user/hogeanenBat/>одежда детская </a> вязаные свитера мужские <a href=http://www.lamoda.kiev.ua/#купить-пальто-оптом»>купить пальто оптом</a> интернет магазин женской одежды польша <a href=http://vannaportal.ru/user/EnquithBainna/>купить пышное свадебное платье </a> женская молодежная одежда ... Успехов Вам!
.:::.
Discount for Christmas <a href=http://kamagra-online-drug-stores.blog.hr/>cheap kamagra generic viagra videos </a> - get Kamagra prescription : kamagra direct 4 u : Discount for re 5 7 % <a href=http://info-kamagra.com/>kamagra wysylka </a> - Kamagra 100mg online
цитирай
29. анонимен - ювелирная бижутерия оптом
04.11.2012 22:17
Здраствуйте!Хотите заказать одежду на выгодных условиях? Тогда читайте новость - <a href=http://dom2-love.allgi.ru/user/Loubcosse/>итальянская женская одежда интернет магазин </a> купальники фото <a href=http://www.lamoda.kiev.ua/#шорты-2012-женские»>шорты 2012 женские</a> балетки <a href=http://interesnoe.net/user/LopthoumMuh/>интернет магазин обувь мужская </a> каталог интернет магазинов ... Удачи Всем!
.:::.
Discount for Christmas <a href=http://online-kamagra.blog.hr/>Buy Cheap Kamagra </a> - kamagra verkoopadressen : how to use Kamagra : Discount for re 5 7 % <a href=http://info-kamagra.com/>online pharmacy Kamagra Generic </a> - Kamagra UK top 100
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: 158block
Категория: Други
Прочетен: 140622
Постинги: 13
Коментари: 46
Гласове: 4
Архив
Календар
«  Януари, 2019  
ПВСЧПСН
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031