Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
01.04.2010 14:43 - Гласуван правилник за вътрешния ред на блок 158
Автор: 158block Категория: Други   
Прочетен: 4268 Коментари: 3 Гласове:
0

Последна промяна: 01.04.2010 14:57


 

Уважаеми живущи в блок 158,
Вече имаме гласуван и приет от Общото събрание правилник за вътрешния ред.
Правилникът трябва да се подпише от всички живущи, когато мнават етажните пълномощници да попълват Домовата книга.

Настоящият документ е приет от Общото събрание на собствениците, проведено на
29.03.2010г.
  ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА УПРАВЛЕНИЕ   За целите на този правилник изброените понятия ще имат следните значения: Управителен съвет,  както и всяко друго упълномощено от него с правата по договорите за стопанисване и управление и настоящия правилник, юридическо или физическо лице „Обща собственост" - онази част от сградата, която е предвидена за използване, забавление и удобства от всички обитатели „Собственици"-всички лица, притежаващи право на собственост върху обекти в описанатасграда „Обитатели" - всички наематели и други лица, ползващи на самостоятелно правно основание обект в сградата „Обект" - индивидуален номериран недвижим имот, посочен в плана на сградата, предмет на самостоятелно право на собственост, който включва и прилежащата идеална част от общата собственост Настоящият правилник се създава с цел успешното осъществяване на стопанисването и управлението на блок 158 в жк Люлин 10. Правилата съдържат определени ограничения по отношение неговото използване, които ограничения са важни за спокойното и мирно осъществяване на правата на обитателите и се възприемат с пълно разбиране от всички тях. I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Разпоредбите на настоящия правилник обвързват всички собственици на обекти в описаната сграда, всички наематели и други лица, ползващи на самостоятелно правно основание обект в сградата, наричани общо по-долу Обитатели/Собственици. При използване на обектите от сградата и на общите й части тези лица са длъжни да съобразяват разпоредбите на настоящия правилник. Чл. 2. (1) Собствениците/Обитателите се задължават да ползват обектите в сградата и общите й части с грижата на добър стопанин, като не възпрепятстват ползването на останалите обекти от техните собственици/обитатели. (2) Собствениците/Обитателите се задължават да не извършват и да не допускат извършването на действия, с които биха изложили сградата или части от нея на опасност от пожар, наводнение и др. подобни или на опасност от значителни повреди, независимо дали причинител на същите са действия на тези лица или действия на трети лица, на които Собствениците/Обитателите са осигурили достъп до сградата. (3) При използуване на обекти в сградата и на общите й части Собствениците/Обитателите са длъжни да спазват обществения ред и добрите нрави. Управителят/ Управителния съвет е длъжен да следи за спазването на обществения ред и добрите нрави. (4) Собствениците/Обитателите са длъжни своевременно да отстраняват всякакви повреди, настъпили в притежаваните/ползваните от тях помещения, без значение от причинилия ги фактор, които могат да доведат до причиняване на каквито и да било вреди на останалите Собственици/Обитатели. (5) Лицата по чл. 1 са длъжни да отстранят за своя сметка всички повреди, настъпили в притежаваните/ползваните от тях обекти, в общите части на сградата или в обект на друго лице, когато същите са причинени от техни действия или от действията на лица, наети от тях по трудово, служебно или друго правоотношение да осъществяват дейност. (6) Собственикът отговаря в пълен размер и за всякакъв вид вреди, причинени на ползван от друго лице обект от сградата или на общите й части, както и за вреди, причинени на друго от лицата по чл.1 в резултат на действията на трети лица, на които Собственикът е осигурил достъп до сградата. (7)    Всеки    Собственик/Обитател    е   длъжен   да   осигури   достъп    на   Управителя/Управителния съвет до обекта си при спешни случаи с цел проверка, поддръжка или ремонт на общата собственост и частите с общо ползване. (8) Във връзка с осигуряването на ефективността на охраната в блока, Обитателят/Собственикът се задължава да заключва след 22.00 часа предната и задната врата на блока. (9) Управителят/Управителният съвет ще осигури контрол на достъпа до асансьора, който ще бъде осъществяван с карти. Горното Управителят, ще извърши след предварително одобряване на инвестицията от Общото събрание. (10) Забранява се спирането на автомобили пред входовете наблока. Забранява се спирането на автомобили и на подхода към блок по начин, който пречи на преминаване на други автомобили. Пред входа може да се спира само с цел товарене или разтоварване на багаж, за не повече от 15 (петнадесет) минути. Собствениците или регистрирани обитатели имат право на достъп до входа за тези 15 (петнадесет) минути. Чл. 3.Лицата по чл. 1 нямат право: (1)Да правят преустройства, засягащи общите части, както в обекта си, така и по общата собственост, да извършват промени/добавки към електрическите и други инсталации, без предварителното писмено съгласие на Управителя/ Управителния съвет; (2)По какъвто и да било начин да изменят и загрозяват външния вид на сградата, включително чрез монтиране на климатици или сателитни чинии, или чрез топлоизолация в различен цвят от този на блока.; (3)Да извеждат отглежданите от тях домашни любимци извън обекта си във вид, опасен за околните (Обитателят/Собственикът се задължава да почиства всички отпадъци от своите домашни любимци, Управителят не отговаря за почистването им в общите части на блока. (4)Да поставят знаци или билбордове на общата собственост, включително и входа към своя обект (5)Да използват фойерверки и да съхраняват опасни и лесно запалими материали в апартамента си/сградата. (6)Да съхраняват предмети и материали (велосипеди, мебели и др.) в коридорите на входовете, като затварят пътищата за евакуация при пожар и други бедствия. (7)Да   складират   лични вещи и материали на местата за паркиране на превозни средства. (8)Да изхвърлят отпадъци извън определените за целта места. Чл. 4.(1) Собственикът/Обитателят, извършил преустройство или ремонт на обект в сградата или на общи части от нея в нарушение, е длъжен да отстрани направеното преустройство или изменения за своя сметка. (2) В този случай Собственикът/Обитателят е длъжен да отстрани за своя сметка всички повреди или други неблагоприятни последици от извършването на преустройството или ремонта, които касаят останалите обекти или общите части на сградата, както и да поеме изцяло повишените разходи по почистване и поддръжка на сградата, породени от преустройството или ремонта. Чл. 5. Всеки Собственик/Обитател може да използува общите части от сградата според тяхното предназначение, стига да не пречи с това на другите Собственици/Обитатели да ги използуват или да не накърнява правото им на използуване на техните отделни обекти. Той е длъжен да осигурява достъп в своите помещения за извършване на необходимите проучвателни, проектни, измервателни или строително-монтажни работи, свързани с подобрения, ремонти или изменения на общи части или на чужди помещения в предвидените от закон случаи. Чл. 6. С подписването на настоящия Правилник за вътрешния ред, всички Собственици декларират съгласието си в блока да се извършва отдаване под наем на отделни самостоятелни обекти.Управителният съвет/Управителят извършва контрол по установения ред.       III. ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ Чл. 7. Органите за управление на етажната собственост са: 1.  Общо събрание. 2. Управителен съвет. 3. Етажни пълномощници.   Чл. 8. (1) Общото събрание включва всички собственици на апартаменти в бл. 158, свиква се най-малко веднъж на година и взема решения по следните въпроси: 1. Избира управителен съвет и управител за срок от 2 години. 2. Утвърждава състава на етажните пълномощници. 3. Определя размера на месечните парични вноски за покриване на общите разходи за управлението и поддържането на общите части на сградата, както и за други общи разходи. 4. Определя начина на съхраняване на набраните парични средства. 5. Приема годишен бюджет за приходите и разходите за управлението и поддържането на местата за общо ползване и за общи нужди. 6. Утвърждава разходите за аварийни ремонти на общите части,.приети от управителния съвет. 7. С мнозинство не по малко 75 на сто от представените идеални части от общите части на етажната собственост – за изваждане на собственик, по реда на чл. 45 от закона за собствеността, собственика, за когото се отнася решението не участва в гласуването. 8. С мнозинство не по малко от 67 на сто от представените идеални части от общите части на етажната собственост – за обновяване и извършване на основен ремонт; 9. За всички останали случаи се приема с мнозинство от не по малко от 50 на сто (2) В общото събрание собствениците имат право на глас, съответстващ на иделаните части от общите части на сградата. (3) Общото събрание може да взема решения, ако на заседанието му присъстват повече 67 на сто от идеалните части от общите части на сградата при спазване на изискванията за кворум по чл. 15 ал. 1 от ЗУЕС. (4)  Ако при първото свикване не се яви необходимия брои лица, събранието се отлага за един час по-късно при същия дневен ред и се счита законно, колкото и лица да се явят. Чл. 9. (1) Управителният съвет се състои от 3 души, един от които е управител, и изпълнява следните функции: 1.  Организира оперативното изпълнение на решенията на общото събрание на собствениците на етажната собственост и следи да се спазват от обитателите решенията на общото събрание и разпоредбите на този правилник. 2. Разработва ежегодно проект на бюджет за приходите и разходите и го предлага за утвърждаване от общото събрание. Следи за изпълнение на приходите и за правилното им разходване. 3.  Провежда при необходимост разширено заседание с участието на етажните пълномощници за обсъждане ивземане на решения , за които е упълномощен от общото събрание. 4.  Организира извършването на планови и аварийни ремонти, почистването на блока и околоблоковото пространство. (2)    Никой от собствениците не може да откаже да изпълнява длъжността управител или член на управителния съвет, освен по болест, дълготрайно отсъствие или ако непосредствено преди това е бил в управлението най-малко две години. (3)     Управителният съвет е длъжен да даде отчет за управлението си пред общото събрание, свикано за избор на нов управител и управителен съвет.. (4) По решение на Общото събрание, на членовете на Управителния съвет/Управителя се заплаща възнаграждение Чл. 10. Етажните пълномощници са 13 души - по един представител от етаж, и изпълняват следните функции: 1.  Проучват мненията и предложенията на обитателите на етажната собственост от съответния етаж и ги предлагат за обсъждане на управителния съвет. 2.  Съдействат за навременното събиране на определените от общото събрание месечни парични вноски. 3.  Съдействат на управителния съвет за решаване на възникнали проблеми относно спазване на реда и чистотата в блока, както и за поддържане и ползване на общите части. IV. ПРАВИЛА ЗА РЕДА И ЧИСТОТАТА В СГРАДАТА Чл. 11. Не се разрешава свиренето, пеенето, вдигането на шум от 14 до 16 часа и от 22 часа до 7 часа в сградата на блок 158.   Чл. 12. Обитателите са длъжни да пазят и поддържат чистота в местата за общо ползване, както и в терените около сградата. Не се разрешава изхвърлянето на отпадъци, цигари, вода през балконите и прозорците.   Чл. 13. Всеки собственик или обитател задължително участва в опазването, поддръжката и ремонтирането на сградата и прилежащите й системи.   Чл. 14. Не се разрешава изхвърлянето на отпадъци и други материали в канализацията, които могат да предизвикат запушване на цялата система.   Чл. 15. Заемането на общите части на етажната собственост (фоайета, стълбище, стълбищни площадки, общи избени помещения) с мебели, уреди, строителни материали, отпадъци от ремонти и др., които не са за общо ползване от собствениците се допуска за не повече от 1 месец и то само след единодушно съгласие на собствениците на етажната собственост.   Чл. 16. Чистотата на етажните фоайета, стълбищата и стълбищните площадки се поддържа от живущите в блока, както следва: 1.  От 2-ри до 13-ми етаж - метат се и се измиват един път седмично от живущите на съответния етаж по обявен график; 2.  Асансьорите, фоайето на 1-ви етаж и стълбището от него до входа на блока се метат и измиват един път седмично от чистач, нает от управителния съвет . V. БЮДЖЕТ НА БЛОКА Чл. 17. (1)Блокът има свой бюджет, който съдържа приходна и разходна част и се контролира от Управителния съвет/Управителя и Контролния съвет/ Контрольорът. (2) Приходната част се формира от месечната такса за поддръжка на общите части, вноските за фондовете за „Основени ремонти”, както и от извънредните неотложни суми събирани за внезапно възникнали ремонтни дейности на общите части, заплащани от Собствениците за стопанисване и управление на имота, от сумите, получени вследствие отдаване под наем на общите части на сградата, както и от дарения и други доброволни постъпления от ползвателите и от трети лица. (3) Разходната част включва разходите за поддръжка на общите части на сградата, разходите за текущи, основни и извънредни ремонти, както и възнагражденията за Управителния съвет/Управителя и касиера. Чл. 18. (1) Всички Собственици на обекти в сградата участват във формирането на бюджета чрез годишни и месечни такси, както и вноски във фонд за основни ремонти. Чл. 19. (1) Общите разходи за осветление, вода, отопление и поддържане на места за общо ползване, т.е. текущите разходи се разпределят според броя на обитателите без децата до шест години. Размерът на месечните вноски за покриване на тези разходи се определя от общото събрание. Собствениците на кучета заплащат за всяко куче месечна вноска в размер на месечната вноска за останалите обитатели.  (2) Разходите за непредвидените в бюджета аварийни и основни ремонти на общите части се разпределят според дяловото разпределение на общите части между собствениците. Размерът на годишните вноски за покриване на тези разходи се определя от управителния съвет. (3) Размерът на месечните вноски за покриване на разходите за поддръжка се определя от Общото събрание на бл. 158 Чл. 20. Всички Собственици на обекти в сградата заплащат дължимите по настоящия правилник суми в сроковете решени от Управителния съвет или взети с решение на Общото събрание на етажната собственост Чл. 21. (1) Общите разходи се разпределят между всички Собственици на обекти в сградата, независимо дали същите реално ползват тези обекти. (2) В случай на отдаване под наем на обект в сградата или преотстъпване ползването му на трети лица, всички общи и други разноски по настоящия правилник се дължат от Собствениците на обектите, като имуществените им отношения с наемателя са въпрос на договаряне между тях. При отдаване под наем на обект Собственикът е длъжен да осигури спазването разпоредбите на настоящия правилник от страна на наемателя, като му представи правилника срещу подпис преди сключване на наемния договор. (3) При неспазване задълженията си по ал. (2) Собственикът отговаря за вредите, причинени на блока от трети лица.     VI. НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ Чл.22. Всички живущи в блока са задължени да внасят определените от общото събрание месечни парични вноски до 15-то число на текущия месец. При закъснение , повече от 1 месец върху дължимата сума се начислява лихва в размер на 10% на месец.   Чл.23. Нарушенията на този правилник от обитателите на блок 158 (собственици, наематели или обитатели) се санкционират с парична глоба в полза на етажната собственост в размер, определен на съвместно заседание на управителния съвет и на етажните пълномощници.   Чл. 24. Ако някое от задължените лица не внесе в срок определените от общото събрание суми за поддържане на общите части, управителят задължително отправя писмено искане до районния съд за издаване на изпълнителен лист за принудително събиране на тези суми по реда , предвиден в Правилника за управлението, реда и надзора в етажната собственост, при спазване разпоредбите на ГПК. Настоящият правилник става задължителен за лицата по чл.1 от момента на подписването му от тях или от момента на подписването на договора, въз основа на който те ползват обособен обект в сградата, ако в този договор такава клауза е включена. В последния случай лицата също са длъжни да подпишат настоящия правилник. С подписването на настоящия правилник всички собственици/обитатели, наематели или ползватели на обекти в сградата декларират, че са запознати с разпоредбите му и безусловно ги приемат.   ДАТА:                                                                                              ПОДПИС:    


 
Тагове:   блок,


Гласувай:
0
01. анонимен - домова книга?
21.04.2010 14:44
Правилникът трябва да се подпише от всички живущи, когато мнават етажните пълномощници да попълват Домовата книга.

21.04.2010 / Домовата книга попълва ли се вече?
цитирай
2. анонимен - шум от ремонти дейности
21.04.2010 14:49
Чл. 11. Не се разрешава свиренето, пеенето, вдигането на шум от 14 до 16 часа и от 22 часа до 7 часа в сградата на блок 158.

От морална гледна точка, тази точка наистина трябва да се допълни с "вдигане шум от ремонтни дейности" и забраната за ремонтни дейности да е от 20.00 ч. - 7.00 ч.

На каква сума в позла на блока ще бъде наказателната мярка при неспазването й?
цитирай
3. 158block - Решение на Управителният съвет
28.04.2010 14:20
Наказателната сума за неспазване на правилника за вътрешния ред може да се реши на общото събрание, но така също и индивидуално се решава от Управителния съвет.
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: 158block
Категория: Други
Прочетен: 140579
Постинги: 13
Коментари: 46
Гласове: 4
Архив
Календар
«  Януари, 2019  
ПВСЧПСН
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031